ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
1
"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
 
"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"
 
04 มกราคม 2565

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

20 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์สินของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์สินของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

08 ตุลาคม 2564

ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23 กันยายน 2564

ด่วน !!! รับเยอะ 381 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2564  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 381 อัตรา 1. จังหวัดเชียง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ด่วน !!! รับเยอะ 381 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 381 อัตรา
1. จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 243 อัตรา
1)ประชาชน จำนวน 55 อัตรา
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 133 อัตรา
3)นักศึกษา จำนวน 55 อัตรา

2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 138 อัตรา
1)ประชาชน จำนวน 32 อัตรา
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 75 อัตรา
3)นักศึกษา จำนวน 31 อัตรา

อัตราค่าจาง
1)ประชาชน จำนวน 9,000 บาท/เดือน (งวด)
2)บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15,000 บาท/เดือน (งวด)
3)นักศึกษา จำนวน 5,000 บาท/เดือน (งวด)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) ประชาชน เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐ ที่ให้การช่วยเหลืออยู่
2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นมา และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้ รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dhm.cmru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะปิดระบบสมัคร ทางออนไลน์ในวันที่ 26 กันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5388 5330 , 0 5388 5332
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม การสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

21 กันยายน 2564

ประกาศขยายกำหนดดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th
27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

29 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (รอบ 2) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รอบ 2)   เปิดรับสมัคร 7 - 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" (รอบ 2)
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รอบ 2)


เปิดรับสมัคร 7 - 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t1u/

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2564
 กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2564
 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 29 มกราคม 2564

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06-1271-2014


-ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย -ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
-ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19
-ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

07 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลกการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ผลกการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร

08 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เปิดรับสมัคร "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
http://www.lprujob.com/lpru1t1u/ApplicationAnnouncement.pdf

เปิดรับสมัคร 1-10 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.lprujob.com/lpru1t1u/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โทร. 0-810-313-277
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น โทร. 0-642-453-519
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา โทร. 0-869-175-298
นายอุเทน หินอ่อน โทร. 0-869-240-300 (admin)

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

02 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

16 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ,เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,makhueajae.go.th

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

29 กันยายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (47 รายการ)