ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
ลำดับรายการวันที่
1การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ21 พ.ค. 2561
2การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว21 พ.ค. 2561
3สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254021 พ.ค. 2561
4สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖21 พ.ค. 2561
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254021 พ.ค. 2561
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]21 พ.ค. 2561
7การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖21 พ.ค. 2561
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 พ.ค. 2561
9การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ21 พ.ค. 2561
10การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 พ.ค. 2561
11การรับจดทะเบียนพาณิชย์21 พ.ค. 2561
12การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน21 พ.ค. 2561
13การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า21 พ.ค. 2561
14การรับแจ้งการย้ายออก21 พ.ค. 2561
15การรับแจ้งการย้ายปลายทาง21 พ.ค. 2561
16การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ21 พ.ค. 2561
17การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม21 พ.ค. 2561
18การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง19 ส.ค. 2558
19การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร19 ส.ค. 2558
20การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน19 ส.ค. 2558

12345  >> >|