ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
อำนาจหน้าที่แต่ละกอง
สำนักปลัดเทศบาล
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษนโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมายการให้บริการกำหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ แผนงบประมาณ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
1. ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานสำนักงานนายกเทศมนตรี งานอาคารและสถานที่งานกิจการพลังงาน ฝ่ายอำนวยการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆมากมาย แต่หน้าที่สำคัญ ก็คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายอำนวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผนการจัดการ การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุมในการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการนั้น ก็คือบูรณการเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้ และกำหนดเป็นแนวความคิดและหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสมเกิด
ประโยชน์สูงสุด และจัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชามีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผน และต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจ และแนวคิดในการปฏิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับ บัญชาตกลงใจก็ดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผล ทั้งในระดับบนและระดับล่าง
 
งานการเจ้าหน้า ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
2. งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
3. งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลโดยประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน
ภาครัฐ (PSO) ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 3 ปี และจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
8. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง
9. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
10.งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11.งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
12. งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
13. งานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
14. งานดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
15. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรและบัตร งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และงานนิติการ งานรักษาความสงบ งานเทศกิจและงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
(1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์การทำประชาคม และอื่นๆ
(2) การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายรูปแบบทั้งด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผน การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ
(3) การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในหลากหลายทิศทาง เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดทำประชาคมพนักงาน การมีส่วนในกิจกรรมเทศบาล และอื่นๆ
(4) การประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาล
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายงานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
(2) งานสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ เพื่อการรับรองบุคคลหรือการอื่นใด
(3) งานสนับสนุนและจัดเตรียมการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฯลฯ
(6) การจัดเตรียมการเลือกตั้งทุกประเภท ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โดยประสานกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอื่นๆ
(7) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(5) งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอื่นๆ
(6) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
(3) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่างๆ ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(7) งานจัดทำฎีกา และเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงาน
(8) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(9) งานโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน
(10) งานดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานปลัดเทศบาลและหน่วยงาน
(11) งานพิมพ์หนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
(2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
(3) งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
(4) งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ
(5) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
(6) นำแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
(7) งานค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในฝ่าย
(8) งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองคลัง
 
   ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบ ประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ การตรวจ สอบใบสำคัญ ฏีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองคลัง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
1. งานธุรการ
2. งานผลประโยชน์
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
 
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่น ของเทศบาลซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ
และแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมรับชำระเงินเขียนใบเสร็จรับเงินจัดทำทะเบียน รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งหมด
2. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ
3. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง
4. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง
5. งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองคลังและแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
6. รับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงานเทศบาล
7. งานจัดทำภาษีเงินได้ ภาษีที่นา
8. คุมงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
งานพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาล ปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อสัญญาจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. งานการซื้อและการจ้างทุกๆ วิธี
2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา
3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
4. งานการตรวจสอบการรับจ่างพัสดุแลเก็บรักษาพัสดุ
5. งานการจำหน่ายพัสดุ
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ควบคุมการทำบัญชีการเบิกจ่ายเงิน การจัด ทำรายงานทางการเงินและบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบรายรับ- รายจ่ายประจำปี ตลอดจนการทำทะเบียนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและ จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประการ
2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3. งานจัดทำเช็คแลจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอที่ได้รับมอบหมาย
 
 
งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดหา รายได้ของเทศบาล พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีอากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บหนังสือแจ้งให้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์หรือคำร้อง
ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด ของแต่ละปี การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี ชำระภาษี ชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการงานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรายได้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
งานแผนที่ภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลที่ดินการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามและรหัส ประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อ เจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษีการปรับปรุง ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ตลอดจนการจัดเก็บ และดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาและ จัดเก็บรายได้นำไป เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ เร่งรัดและติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่าธรรมเนียม ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนสามารถ
นำไปเป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ของเทศบาลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองช่าง
 
  ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบสำรวจ ประมาณราคาและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล งานควบคุมงานก่อ สร้าง ขออนุญาตก่อสร้าง
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน งานขุดถมดินให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบล และผังเมือง งานควบคุมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง แก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานด้าน นันทนาการ การกีฬาของตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น3 ฝ่าย คือ
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานผังเมือง

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทาง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
- งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
- งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
- งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
- งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานผังเมืองมีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดทำผังเมืองรวม
- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
- งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
- งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- ออกแบบโครงสร้างแผนผังการจราจรภายในเขตเทศบาล
- วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
2. ฝ่ายงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานโยธา งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ
 
งานโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์สวนหย่อม ฯลฯ
- งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
- งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
- งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานไฟฟ้าสาธารณะมีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
- งานประมาณการ
- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
- งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
- งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
- งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจกรรมนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการ เด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนส่วนการศึกษา ฯ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา หลักสูตร การแนะแนวการวัดผล ประเมินผล การพัฒนา ตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ให้มีภารกิจ ดังนี้
 
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- การจัดการศึกษา
- การส่งเสริมการกีฬา
- การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
 
2. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
3.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
- การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
- กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล
- หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองสวัสดิการสังคม
   ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดการระเบียบชุมชนการจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาชนส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ งานหอพัก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- งานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
- งานสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้วยโอกาสและผู้พิการ
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานหอพัก
- งานข้อมูลแรงงาน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานสวนสาธารณะ
- งานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- งานห้องสมุด
- งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม

2. งานพัฒนาชุมชน

- งานแก้ไขปัญหาความยากจน
- งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
- งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ
- งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต
- งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
- งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธ์พืช
- งานส่งเสริมสนับสนุนการตลอดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- งานเครือข่ายผู้สูงอายุ
- งานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน
- งานพัฒนากองทุนชุมชน
- งานพัฒนาองค์กรชุมชน
- งานฝึกอบรมประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ
- งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย
- งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- งานพัฒนาเยาวชน
- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน
 
3. งานธุรการประจำกองสวัสดิการสังคม
- งานด้านสารบรรณ
- งานด้านการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม
- งานด้านการบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีพัสดุเก็บรักษาในสำคัญหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ
- งานด้านการควบคุมวันลา
- งานด้านการโอนเงิน งานด้านการทำฎีกาทุกประเภท
- งานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม
- งานด้านการอนุมัติจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองวิชาการและแผนงาน
    เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การสอบสวน การดำเนินการ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การ้องทุกข์หรืออุทธรณ์ โดยแบ่งส่วนการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งานดังนี้

1.  ฝ่ายแผนงานและฝ่ายงบประมาณ
 
1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับงานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องงานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องงานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง กับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลตามแผน งานดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
1.2 งานจัดทำงบประมาณ
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้กับหน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาและสร้างฐานรายได้ให้ๆของเทศบาลปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
1.3 งานธุรการ
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายในของหน่วยงาน จัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศคำสั่ง/งานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 
2.1 งานนิติการ
     มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติกรรม สัญญางานนิติกรรมสัญญา งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.2.งานประชาสัมพันธ์
      มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด กรมและรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานบันทึกกิจกรรมและผลงานของเทศบาลด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมจัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้และเผยแพร่ในเวลาอันสมควร งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกรูปแบบงานสารนิเทศ งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
2.3.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
      มีหน้าที่เกี่ยวกับงานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเผยแพร่กิจกรมการท่องเที่ยว งานประชุมจัดเก็บข้อมูลเอกสารการท่องเที่ยว งานประสานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตว์แพทย์และงานธุรการส่วนสาธารณสุขฯ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการส่วนสาธารณสุขฯ งานสุขาภิบาล อนามัย
และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตว์แพทย์ งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริม สุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะงานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
1.1 งานวางแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำแผน ตามโครงการบริการ สาธารณสุขให้สอดคล้อง
กับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผน กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จังหวัด งานประสานแผนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
จากผลการปฏิบัติงานหรือ รายงานของกระทรวงสาธารณสุข งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล งานข้อมูล
ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานประเมินผลทาง ด้านการ สาธารณสุข งานิเทศและติดตาม
ผลงานทางด้านสาธารณสุขงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล อาหารและโภชนาการ
งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร งานควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ งานป้องกัน ควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีว อนามัย งานควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
งานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานกวาดล้างทำความสะอาด งานดูดลอกท่อ ระบายน้ำ งานกำจัดวัชพืชบน ทางเท้า ทางระบาย
น้ำและคูคลองต่างๆ งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่าย ขยะมูลฝอย งานขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล งานอื่นที่เกี่ยว ข้องกับหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณ สุขงานฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน งานพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุข งานประเมินผล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.2 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิด ชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำ
มาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบ โรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติด โรคสัตว์ งานควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า งานควบคุมการฆ่า และโรงฆ่าสัตว์ งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้ รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขชุมชน งานอนามัยโรงเรียน
 
3.1 งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ และอนามัยของแม่และเด็ก งานบริการอนามัยแม่และเด็ก
งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่สตรีมีครรภ์ งานตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่แม่และเด็ก งานประสานงานด้านการ อนามัยแม่และเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมอบหมาย
 
3.2 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงอายุ งานบริการผู้สูงอายุ งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะ
นำด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ งานประสานงานด้านสุขภาพผู้สูง อายุกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.3 งานสาธารณสุขชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานแผนงานสาธารณสุข มูลฐานชุมชน
งานกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชา การด้านสาธารณสุขชุมชน งานรายงานข้อมูลสถิติ สาธารณสุขชุมชน
งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุขชุมชน งานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนต่างๆ งานประสานงานด้าน สาธารณสุขชุมชนกับ
หน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.4 งานอนามัยโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับอนามัยโรงเรียนงาน ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ
แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ ด้านอนามัยโรงเรียน งานประสานงานด้านอนามัย โรงเรียนกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มงานควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานวางแผนครอบครัว งานฟื้นฟูและบำบัด
งานควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค งานบริการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
4.1 งานวางแผนครอบครัว มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัว งานแผนงานวางแผน ครอบครัว
งานห้องตรวจภายใน บริการวางแผนครอบครัว งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการวางแผนครอบครัว งานรายงานข้อมูลสถิติวาง แผนครอบครัว
งานประสานงานด้านวางแผนครอบครัวกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานฟื้นฟูและบำบัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานฟื้นฟูและบำบัด งานบริการฟื้นฟูสุขภาพ หลังการบำบัดรักษา งานบริการด้านกายภาพบำบัด
งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการฟื้นฟูและบำบัด งานประสานงานด้านฟื้นฟูและบำบัดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ งานรายงานข้อมูลสถิติควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานประสานงานด้านควบ
คุมป้องกันโรคติดต่อกับหน่วย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4 งานควบคุมสถานบริการและผู้บริโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานแผนงานควบคุมสถานบริการและ ผู้บริโภค งานตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้าน
สาธารณสุขอนามัยแก่ลูกจ้างหรือหญิงบริการในสถานบริการ งานตรวจ สอบให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้บริการหรือ ผู้บริโภคในสถานบริการ
งานฝึกอบรมผู้ประกอบการสถาน บริการด้านสุขอนามัย งานควบคุมดูแลสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานรายงานข้อมูลสถิติด้านสุข
อนามัยของสถานบริการ งานประสานงานด้านการควบคุมสถานบริการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานบริการและรักษาพยาบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานรักษาพยาบาล งานเภสัชกรรม
 
5.1 งานรักษาพยาบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำโครงการบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถาน ที่ งานแผนงานบริการรักษาพยาบาล งานเวชระเบียน
และสถิติ งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านการ รักษาพยาบาล งานออกหน่วยบริการรักษาพยาบาล เคลื่อนที่ งานรายงานข้อมูลสถิติการบริการรักษา
พยาบาล งานประสานงานรักษาพยาบาลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์
งานจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้รับบริการ งานตรวจสอบคุณภาพยา และเวชภัณฑ์ งานสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนยาประจำชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวข้องการรับ – ส่ง หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือบันทึกมีหน้าที่เกี่ยวข้องการรับ – ส่ง
หนังสือ เก็บและค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบหนังสือบันทึกย่อเรื่อง ๆ คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเบิก จ่ายพัสดุครุภัณฑ์
เก็บรักษาเอกสารและระเบียบต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ติดต่อเรื่อง การขออนุญาต
- ประกอบกิจการค้า
- กิจการร้านเสริมสวย
- จัดตั้งตลาด
- การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
- การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ

การขออนุญาตประกอบกิจการค้าผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลต้องมายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้า โดยกิจการค้า ที่ต้องมีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีดังนี้
1. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
3. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)
 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล
- ใบอนุญาตการใช้อาคาร
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สะสมอาหาร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีรายเก่า)
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)
- แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งอาคารประกอบการค้า
- การขออนุญาตประกอบกิจการร้านเสริมสวยหรือแต่งผม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์
- ขั้นตอนการขออนุญาต
      1. ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานการขออนุญาตกิจการนั้น ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไทรม้า
     2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ออกตรวจสอบแนะนำให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและออกใบอนุญาตให้
         3. ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
- ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอออกใบอนุญาต
- กรณีรายใหม่ ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ
- กรณีรายเก่า ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุ หากผู้ประกอบการยื่นภายหลังจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรค
- บริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง
- บริการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)
- บริการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อ และป้องกัน
- บริการสอบสวนโรคเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
- บริการตรวจสอบและควบคุมสุนัขจรจัด
- บริการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
- บริการรับสมัครสมาชิก To Be Number One

งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- มีรถจัดเก็บขยะให้บริการ 4 คัน
- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของหมู่บ้านจัดสรร
 
งานส่งเสริมคุณภาพ
- จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
- บริการตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในชุมชน (ตรวจสุขภาพประจำปี)
- บริการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
- งานกีฬา ประจำปี
- มีอาสาสมัครพลังแผ่นดิน ออกตรวจเวรยาม รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
- บริการรับขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค)