ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อ โทรศัพท์ 053-528200, 053-528320, 053-528012 / โทรสาร 053-528022
X ปิด
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมระบบจัดการเว็บไซต์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
180
เดือนนี้
3,241
เดือนที่แล้ว
5,111
ปีนี้
3,241
ปีที่แล้ว
54,518
ทั้งหมด
102,354
ไอพี ของคุณ
54.172.135.8
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกีฬา อนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

1. เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขทุกช่วงวัย
4. พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มะเขือแจ้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
6. สนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและการนันทนาการ
7. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ตลาดกลางจำหน่ายสินผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประจำตำบล
8. พัฒนาจัดตั้งศูนย์การกีฬาและการออกกำลังกาย ส่งเสริมบริการสาธารรสุขแก่ประชาชน
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการให้บริการเพื่อก้าวสู่เมืองเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กําหนดประเด็นการพัฒนาตามนโยบายการบริหารงาน 9 ด้าน ดังนี้

1. ชุมชนเข้มแข็งภายในของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบบริการสาธารณสุขทุกช่วงวัย ตลอด 24 ชั่วโมง
4. เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. มีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคม ตามแนวปรัชญาพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
7. สร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ ให้มีคุณค่าและมั่นคง
8. มีสถานที่ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ทุกช่วงวัย
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ CCTV เต็มระบบ เพื่อก้าวสู่เมืองเทคโนโลยีที่ทันสมัย